A
NUKLEÁRIS TECHNIKA MODUL
tárgyai

Modulfelelõs: Dr. Szatmáry Zoltán egyetemi tanár
 
 
 

Neutronfizika
Kreditpont: 3
Tárgyfelelõs: Dr. Sükösd Csaba
Rövid tematika: A neutron tulajdonságai. A neutron fizikai tulajdonságainak mérési
módszerei. Neutronforrások: Radioaktiv izotópos n-források, gyorsitók. A nukleáris
reaktor, mint neutron-forrás. Különleges reaktorok (gyorsreaktor, pulzált reaktor). Hideg
neutronok elõállitása. Neutronok detektálása: Ionizációs és proporcionális kamrák,
szcintillációs és félvezetõs neutron-detektorok. Neutronteleszkópok, magfizikai emulzió.
A neutronfluxus mérési módszerei és felhasználásuk néhány reaktorparaméter
megállapitására (pl. diffúziós és lassulási hossz mérése, stb.). Neutrondozimetria.
Neutronspektroszkópia: Lassú-, epitermikus és gyorsneutronok. Kristályspektrométer,
repülési-idõ spektrométer. Rezonancia befogás, Nivótávolságok és nivóspinek eloszlása,
neutronszélességek, radiációs szélességek, erõsségfüggvény. Gyorsneutronok
spektroszkópiája, nanoszekundumos idõmérés. Válogatott fejezetek  a neutronokkal
kapcsolatos magreakciók elméletébõl. Neutronemisszióval járó magreakciók.
Neutronokkal kiváltott  magreakciók: (n,töltött részecske), (n,gamma) reakciók. Lassú
neutronok és kondenzált anyag kölcsönhatása: Koherens és inkoherens szórás, mágneses
szórás. Neutrondiffrakció, neutrondiffraktométerek. Neutron spin-echo módszer
alkalmazása. Neutronpolarizáció. Neutronoptika. Neutrontükrök, neutronvezetõ csövek.
Polarizált neutronok, hideg neutronok. Neutrongáz. A neutronfizika alkalmazásai:
Aktivációs analizis, izotóptermelés reaktorral,  neutronradiográfia, kémiai, földtani és
asztrofizikai alkalmazások.
 

Neutrongáz és gammasugárzás fizikája I.
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Dr. Zsolnay Éva
Rövid tematika: Ionizáló sugárzások (*-, *-sugárzás) kölcsönhatása az anyaggal, a
sugárzás gyengülése az anyagon való áthaladás során (abszorpció, szóródás,
sugárgyengítési tényezõ rendszám- és energia-függése). A *-, röntgen- és  neutron-
sugárzás fõbb tulajdonságai. A neutron- és *-sugárzás kölcsönhatása az anyaggal, a
sugárzás gyengülése az anyagon való áthaladás során.Magreakciók. A neutron
magreakciók hatáskeresztmetszetének energia-függése. Neutrongáz fizika:
neutronsûrûség, neutronfluxus, áramsûrûség, neutronfluens, hatáskeresztmetszet, átlagos
szabad úthossz, reakciósûrûség, neutronspektrum. Termakizáció-elmélet:a neutronlassítás
elemi elmélete. Neutronszórás, a rugalmas ütközés törvényszerûségei, energiaátadás
ütközéskor. A lassítás jellemzõ mennyiségei. A lethargia. Lassítás végtelen, nem
abszorbeáló közegben, lassítás hidrogénen. Fermi-féle korelmélet. Moderátorok lassítási
tulajdonságai.
Reaktorfizika I.
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Dr. Szatmáry Zoltán
Rövid tematika: A magfizikai ismeretek összefoglalása (hatáskeresztmetszet,
magreakciók fajtái, szórási magfüggvény). Neutronfluxus és neutronáram. A
transzportegyenlet integrális és differenciális alakja. A diffúzióegyenlet, mint a
transzportegyenlet közelítõ alakja. Egycsoport diffúzióelmélet (anyagi és geometriai
görbületi paraméter, kritikusság). Pontkinetikai egyenlet, megszaladás. Aszimptotikus
lassulási egyenlet. Placzek tranziensek. Rezonanciabaszorpció homogén és heterogén
közegben, rezonanciaintegrál. Doppler-effektus. Csoportállandók. Kevéscsoport
diffúzióelmélet Reflektor-megtakarítás egy- és kétcsoport közelítésben. Neutronfluxus
térbeli eloszlása a reaktorban. Hõmérsékleti tényezõk. A kiégés folyamata.
Reaktormérgek. Xenonmérgezettség, xenonlengés. Transzuránok felszaporodása.
Reaktorjellemzõk változása a kiégés alatt.
 

Reaktorfizika II.
Kreditpont: 8
Tárgyfelelõs: Dr. Szatmáry Zoltán
Rövid tematika: A magfizikai ismeretek összefoglalása (hatáskeresztmetszet,
magreakciók fajtái, szórási magfüggvény). Neutronfluxus és neutronáram. A
transzportegyenlet integrális és differenciális alakja. A diffúzióegyenlet, mint a
transzportegyenlet közelítõ alakja. Adjungált egyenletek, neutronértékesség.
Perturbációelmélet. Egycsoport diffúzióelmélet (anyagi és geometriai görbületi
paraméter, kritikusság). Pontkinetikai egyenlet, megszaladás. Aszimptotikus lassulási
egyenlet. Placzek tranziensek. Rezonanciaabszorpció homogén és heterogén közegben,
rezonanciaintegrál. Doppler-effektus. Csoportállandók számítása. Kevéscsoport
diffúzióelmélet Sokcsoport lassulási egyenlet. Fermi-féle korelmélet. Effektív
késõneutronhányad. Diffúzióegyenlet megoldása véges differencia közelítéssel.
Reflektor-megtakarítás egy- és kétcsoport közelítésben. Neutronfluxus térbeli eloszlása a
reaktorban. Hõmérsékleti tényezõk. A reaktivitás mérési módszerei. Makro- és
mikroeloszlások, spektrális indexek mérése. A kiégés folyamata. Reaktormérgek.
Xenonmérgezettség, xenonlengés. Transzuránok felszaporodása. Reaktorjellemzõk
változása a kiégés alatt. Számítási modellek energetikai reaktorokra. Üzemvitel
optimalizálása.
 

Reaktorfizikai számítások
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Dr. Fehér Sándor
Rövid tematika: A reaktorfizikai számítások jellegzetességei, a számítások szerepe,
adatbázisok, könyvtárak, parametrizálás. A reaktorfizikai tervezési- és üzemeltetési
gyakorlatban elõforduló feladattípusok: kritikusság meghatározása, neutronfluxus- és
teljesítménysûrûség-eloszlás számítása. Reaktivitás- és szabályozásanalízis. Kiégési
vizsgálatok. A reaktorfizikai számítások blokkdiagramja és komponensei.
Hatáskeresztmetszet generáló programok, rezonancia-integrál számításának módszerei.
Az elemi cella számítása. Sokcsoport-diffúziós kódok. Transzport számítási módszerekre
épülõ programok. A Monte-Carlo-módszer alkalmazásai. Konkrét számítási feladatok:
diffúziós kritikussági számítás, aszimptotikus kiégési számítás, erõmûvi
kampányszámítás.

A részecske- és magfizika nagyberendezései
Kreditpont: 5
Tárgyfelelõs: Dr. Sükösd Csaba
Rövid tematika: Különleges neutronforrások: Pulzált reaktor, nagyfluxusú reaktor,
spallációs neutronforrás. Hideg neutronok elõállitása, neutronnyalábok, neutrontükrök.
Neutronos méréstechnika: Neutronspektrométerek, neutrondiffrakció, spin-echo technika
Részecskenyalábok elõállitása: Ionforrások és jellemzõik (duoplazmatron, ECR, stripper)
Gyorsitóberendezések: Lineáris és ciklikus gyorsitók, fázis-és transzverzális oszcillációk.
Intenzitás, defókuszálás, rezonanciák. Elektron-szinkrotron tárológyûrûk,
ütközõnyalábok. Nyalábtranszport, Liouville-tétel, fázistér. Polarizált nyalábok
elõállitása. Másodlagos részecskenyalábok: Szinkrotronsugárzás, gamma-nyaláb,
radioaktiv ionnyalábok, mezongyárak. Hagyományos és különleges céltárgyak: Fémfólia,
gáztarget, JET-target. Aktiv céltárgyak. Folyékony hidrogén, ill. hélium céltárgy.
Spallációs neutronforrás céltárgya. Detektorok: Szcintillációs és Cserenkov detektorok.
Neutrondetektorok.            Proporcionális kamra, drift-kamra. Részecskezápor-
detektorok, kaloriméterek.           Buborékkamra, emulzió, szikrakamra. Stream detektor,
átmeneti sugárzás detektor. Detektorrendszerek. Mágneses spektrométerek, álló céltárgy
spektrométerek, ütközõnyaláb spektrométerek. Az adatfeldolgozás speciális kérdései: On
line, off line analizis. Nagymennyiségû adathalmaz kezelése. Kalibráció, monitorozás,
ellenõrzés mûködés közben.

Monte Carlo módszerek
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Dr. Fehér Sándor
Rövid tematika: Egyenletes eloszlású véletlen számok generálása. Multiplikatív,
kongruenciális és egyéb algoritmusok. A véletlenszám-sorozat aperiodikus szakasza és
periodicitása. Véletlen számok statisztikai vizsgálata. Illeszkedésvizsgálat, függetlenségi
próba, *2-, Kolmogorov-próba. Empirikus próbák egyenletes eloszlású véletlen számok
vizsgálatára. Speciális eljárások nem egyenletes eloszlású véletlen számok generálására.
Normális, exponenciális-, gamma-, béta- és Poisson-eloszlású változók generálása.
Hatványfüggvényekkel leírható eloszlások mintavételezése. Véletlen vektorok
generálásának módszerei. Térben izotróp irányeloszlás generálásának speciális eljárásai.
A Monte Carlo módszerek alapelve. Adott valószínûségû diszkrét események szimulálása
Monte Carlo módszerrel. Eljárások a szimuláció gyorsítására. Folytonos eloszlású
események szimulálása Monte Carlo módszerrel. Általános algoritmusok véletlen
eloszlásokból történõ mintavételezésre. Inverz integrál, elfogadás-elvetés, kompozíciós,
táblázatos módszer. Az elfogadás-elvetés módszer általánosítása. Fontosság szerinti
mintavétel. Szóráscsökkentõ eljárások. A Monte Carlo módszerek alkalmazása.
Integrálási technikák, lineáris egyenletrendszer megoldása, sokváltozós függvény
interpolálása. A részecsketranszport szimulálása Monte Carlo módszerrel. Analóg és nem
analóg lejátszás. A részecskéhez rendelt Monte Carlo paraméterek. A
részecsketranszport-program fõbb komponensei. Szabad úthossz modellezése homogén,
inhomogén és szakaszosan homogén közegben. A Compton-szóródás modellezése Monte
Carlo módszerrel. Carlson, Kahn és Koblinger módszere. Szóráscsökkentõ eljárások a
részecsketranszport szimulációjánál. A statisztikai súly, az orosz rulett és a trajektóriák
felhasításának módszere. Sztohasztikus approximáció. Sorbanállási, tömegkiszolgálási
modellek, bonyolult rendszerek szimulációja. A többdimenziós normális
eloszlásfüggvény kiszámítása.
 
 

Mérésiadat-feldolgozás I.
Kreditpont: 3
Tárgyfelelõs: Dr. Szatmáry Zoltán
Rövid tematika: A korábban megszerzett valószínûségelméleti és matematikai statisztikai
ismeretek gyakorlati alkalmazásának bemutatása, a mindennapi laboratóriumi munkában
gyakran felmerûlõ méréskiértékelési problémák megoldása.
Paraméterbecslés: maximum likelihood módszer, a legkisebb négyzetek módszerének
alapjai. Torzitatlan becslések, torzitás. A becsült paraméterek hibája, kovarianciamátrix
becslése. Statisztikai próbák kiszóró pontok  megkeresésére, elsõ- és másodfajú hiba.
Statisztikai próbák az illesztés jóságának a vizsgálatára: a pontelhagyásos módszer, elsõ-
és másodfajú hiba. Illeszkedési próbák. Példák egyes mérések kiértékelésére. Az RFIT
program alkalmazása.
 

Mérésiadat-feldolgozás II.
Kreditpont: 2
Tárgyfelelõs: Dr. Szatmáry Zoltán
Rövid tematika: A korábban megszerzett matematikai statisztikai ismeretek gyakorlati
alkalmazásainak bemutatása, részben az ismeretek gyakorlati szempontú kiegészítése. A
tematika bizonyos mértékig nyitott, azaz a hallgatók által hozott problémákat is
elemezzük. A tematika rögzített elemei: Alapfogalmak (adattípusok, skálák, mérésiadat-
modell, mérési hiba. Idõsorok, sztochasztikus folyamatok. Elõfeldolgozás
(mintavételezés, interpoláció, szûrések ). Konvolúciós szûrõk típusai és tervezése
(Frekvencia szûrõk, DFT, Wiener szûrõk, predikció, dekonvolúció). Rekurzív szûrõk (z-
transzformált, Kalman-szûrõ, ARMAX-modell). Többváltozós adatok elemzése
(Fõkomponens analízis, Faktor analízis, Diszkriminancia analízis). Klaszteranalízis.
Gyakorlati illesztési problémák. Robosztus becslések (illesztés a leggyakoribb értékre
alapozva).
 

Hõtan
Kreditpont: 5
Tárgyfelelõs: Dr. Jászay Tamás
Rövid tematika: A termodinamika korábban tanult alapfogalmainak és alaptörvényeinek
összefoglalása. Reális gázok termikus és kalorikus állapotegyenletei. Reális gázok
(gõzök) állapot diagramjai és állapotváltozásai. Körfolyamatok alapesetei (munka, hûtõ,
hõszivattyú, kapcsolt). Gáz munkaközegû gépek helyettesítõ körfolyamatai. Ezek
hatásfok elemzése. Gõzkörfolyamatok és azok hatásfok növelési lehetõségei.
Atomerõmûvi gõzkörfolyamatok sajátosságai. Állapotváltozások és körfolyamatok
entropia analízise. A klimatechnika termodinamikai alapjai. A hõterjedés alapvetõ
formái: vezetés, konvekció, sugárzás. Állandósult és idõben változó hõvezetés egyszerû
testekben, különös tekintettel a belsõ hõforrásos esetekre.
Hõátadás egyfázisú kényszerített vagy természetes áramlásnál. A hõátadás tényezõ
számítása. Hõátadás kétfázisú áramlásnál (forralás, kondenzáció). Hõátvitel.
Hõcserélõkészülékek méretezése. Gõzfejlesztõk. Hõcserélõk hatásossága. A sugárzásos

hõátvitel egyszerû eseteinek számítása. Gázok sugárzása. A szimultán tömeg-, és
hõátadás alapesetei.
 

Áramlástechnika
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Dr. Rohács József
Rövid tematika: Az áramlástan és a hõtan azon tételeinek, törvényeinek összefoglalása,
amelyek az áramlástechnikai gépek tárgyalásához szükségesek. Az áramlástrechnikai
gépek mûködése, osztályozása. A centrifugális áramlástechnikai gépek mûködése,
alapegyenleteik. Centrifugális kompresszorok és ventillátorok, centrifugális
vizszivattyúk. Axiális kompresszorok és ventillátorok alapvetõ mûködése, a fokozatban
keletkezõ nyomás és hõfoknövekedés meghatározása, veszteségek, hatásfok. A fokozatok
egymáshoz történõ illesztése. Axiális vizszivattyúk mûködése, sebességháromszögek.
Axiális turbinák mûködése, sebességháromszögek, veszteségek, teljesitmény. Turbina
fokozatok számitása. Gõz és gázüzemû turbinák. Axiális vizturbinák mûködése, üzemi
jellemzõi. Centrifugális gázüzemû turbinák sebességei, háromszögei, mûködése,
felhasználása.  Centrifugális vizturbinák mûködése, jelleggörbéi. Alapvetõ
áramlástechnikai mérések (sebesség, nyomás, mennyiség, hõmérséklet, stb.).

Hõ- és áramlástechnikai mérések
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Kisdeák Lajos
Rövid tematika: Hõtechnikai mérések: áramló gázok hõmérsékletének mérése; vizgõz
tenziógörbéjének kisérleti felvétele; állapotváltozások vizsgálata; a levegõ adiabatikus
kitevõjének kisérleti meghatározása; sik lap hõsugárzásának vizsgálata; vizszintes csõ
körüli szabad konvekció mérése. Áramlástechnikai mérések: a nyomásmérés eszközei;a
térfogatáram mérése; csõsurlódási tényezõ kisérleti feltétele; egyenes áramlásterelõ rács
vizsgálata; felhajtó és ellenállási erõ mérése áramlásba helyezett testen. Hõ- és
áramlástechnikai gépek vizsgálata: kompresszoros gõz munkaközegû hûtõgép
jellemzõinek mérése; vizsugárszivattyú vizsgálata; centrifugálszivattyú és ventillátor
mérése; dugattyús kompresszor vizsgálata; centrifugálkompresszor karakterisztikájának
felvétele; gázturbina inditásának és üzemi jellemzõinek vizsgálata; belsõégésû dugattyús
motor külsõ karakterisztikájának felvétele, nyomásindikálás a hengertérben.

Anyagtechnológia, anyagismeret
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Dr. Artinger István
Rövid tematika: A technológia fogalma, a technológiák osztályozása. Az anyagok
osztályozása, alapvetõ tulajdonságai. A mechnaikai anyagvizsgálatok alapjai, módszerei,
mérõszámai. A fémek és ötvözetek szerkezete. Egyensúlyi állapota. Állapotábrák. A
fémek reális szerkezete. Rácsrendezetlenségek és hatásuk. A képlékeny alakváltozások
mechanizmusa. Fázisátalakulások. Diffúziós átalakulások. Martenzites átalakulás.
Kiválásos keményedés. Besugárzás hatása. Megújulás, rekrisztallizáció. A törés, a
kifáradás, a kúszás jelensége, vizsgálati módszerei. Az elektrokémiai korrózió
alapfogalmai, legfontosabb vizsgálati módszerei. Az anyagok elõállításának módszerei, a
technológiai hatása a tulajdonságokra. A szerkezeti- és szerszámanyagok és azok
tulajdonságait meghatározó tényezõk. Különleges anyagok. Az atomtechnika szerkezeti
anyagai. Az öntött szerkezet és a szennyezõk hatása. Öntészeti ötvözetek. Fe-alapú,
könnyû- és színesfém ötvözetek. Hegeszthetõ acélok és ötvözetek. Hegesztõ eljárások.
Alakítható acélok, alumínium ötvözetek és színesfémek. Képlékenyalakító technológiák.
Felületkezelõ eljárások. A jövõ szervkezeti anyagai.

Gépelemek, CAD, CAM
Kreditpont: 5
Tárgyfelelõs: Dr. Tóth Sándor
Rövid tematika: A konstrukciós tervezés általános kérdései (Koncepció képzés,
követelményjegyzék, megoldási változatok keresése és értékelése, megtervezés
engedélyeztetés, szabadalmaztatás, dokumentálás, üzemeltetés, megszemmisítés,
újrafelhasználás). Gépszerkesztési alapfeladatok; ezeknél használt geometriai,
funkcionális és számítási modellek, anyagok-anyagtörvények, funkcionális
követelmények ellenõrzése, megfelelõ élettartam elérése, gazdaságos gyártás és
üzemeltetés figyelembevétele a tervezésnél. Erõvel, alakkal, anyaggal záró kötések
(csavarkötés, nyomatékkötés, hegesztett kötések). Rugók, rugórendszerek. Nyomástartó
edények és szerelvények. Szilárdsági méretezés alapfeladatai (statikus-, dinamikus
igénybevételek, stabilitási kérdések, hõmérsékleti igénybevétel, speciális
anyagtörvények, kúszás-ernyedés, kifáradás jelensége). Hajtásrendszerek elemei
(csapágyak, tengelyek, tengelykapcsolók, erõvel és alakkal való teljesítményátvitel).
Az egyes témakörök kifejtésénél bemutatjuk az egyszerû kézi számításra is alkalmas
modellek mellett a pontosabb számítógépes modelleket, a dokumentáció készítésénél a
CAD alkalmazásának lehetõségeit (rajzolás 2D-ben, testmodellezés, számítógépes
analízis, mozgásszimuláció).
CAM alapfogalmak.

Mûszaki mechanika
Kreditpont: 5
Tárgyfelelõs: Dr. Sályi Béla
Rövid tematika: Kinematika  és kinetika. A zérusrendû, elsõrendû és másodrendû
(tehetetlenségi) nyomaték. Mozgástörvény, pályagörbe. A sebesség fogalma - a merev
test sebességállapota, véges és pillanatnyi mozgásfajtái. A gyorsulás fogalma - a merev
test gyorsulásállapota. Az anyagi pont fogalma. Vetületi mozgás - körmozgás,
harmonikus rezgõmozgás. Mozgás állandó a gyorsulással. A mozgás szabadságfoka, a
mozgástörvény meghatározása. A mozgás jellemzõi egymáshoz képest mozgó
koordináta-rendszerekben (relatív mozgás). Newtom törvényei. A tömeg szerepe a
mozgásban. A Lagrange-féle  mozgásegyenletek (egy- és  n-szabadságfokú rendszerek)
a) elsõfajú,   b) másodfajú. A kinetika tételrendszere - impulzus-tétel, perdület-tétel,
teljesítmény, mozgási energia, munka és munkatétel. Ütközés: centrikus ütközés,
excentrikus ütközés, álló tengely körül forgó merev testek ütközése. A lengéstan, mint a
kinetika speciális fejezete. A statika, mint a kinetika határesete.
Szilárdságtan (rugalmas testek statikája). Feladata, tárgyköre. Az igénybevétel fogalma,
rudak (egyenes és görbe) igénybevételei. Egyenes rudak igénybevételeihez tartozó
feszültségi állapotok: a) húzás (nyomás), b) hajlítás, c) csavarás, d) nyírás. Rugalmas szál
diff. egyenlete. Összetett igénybevétel. Alakváltozás munkája. Síkgörbe rudak hajlítása.
Feszültségi és alakváltozási állapot. Szilárdsági méretezés. Munkatételek. Határozatlan
szerkezetek.

Folyamatirányitás
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Dr.Szilágyi Béla
Rövid tematika: Alapfogalmak, szabályozás, vezérlés. Dinamikus rendszer matemetikai
modellje. A differenciálegyenlet és megoldási módszerei. Állapot-tér, fázis-tér. A
szabályozás egyensúlyi helyzete. Stabilitás. Rendszerjellemzõ függvények. Folyamatos
és diszkrét rendszer tervezési módszerei. Soros kompenzáció, állapot-visszacsatolás,
zavarkompenzáció, kaszkád szabályozás.

Nukleáris  elektronika
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Dr. Szepessy Barna
Rövid tematika: A nukleáris elektronika alapjai: elõerõsitõk a hagyományos resistive-
feedback tipustól a korszerü optical-feedbacked tipusig.  Spektroszkópiai erõsitõk, azok
fõbb tipusai,és alkatelemei: CR-RC-RC, késleltetõ müvonalas, ezeken belül unipoláris és
bipoláris; gated integrator stb. jelformálási módok, az alkalmazás területéhez legjobban
illeszkedõ tipusok és beállitások megválasztásának szempontjai. Timing contra Pulse
Height Analysis (fast-slow system selection). Pulse Shape Discrimination  (PSD). Linear
gates. Pile-up-rejector (PUR). Baseline-Restorer  (BLR). Loss-free counting system
(LFC). Counting losses (Classical Pulse Generator Methode CPGM; Virtual Pulse
Generator Methode VPGM). Wilkinson-type and Successive approximation  ADC-s.
Linearity errors. Megbizhatósági kérdések. Adatfeldolgozás statisztikai problémái. Fenti
áramkörök kritikai elemzése /összehasonlitása/,egy mérési összeállitás gazdaságos
megtervezéséhez. Multichannel analisers  (MCA). Noise-resolution (electronics-
noise-reduction).

A reaktorfizika- és technika alapjai
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Dr. Csom Gyula
Rövid tematika: Atomreaktorok magfizikai alapjai (rövid ismétlés). Neutrongázok
fizikájának alapjai, neutrongázjellemzõk, diffuziós elmélet. Neutronlassítás elméleti
alapjai, moderátorjellemzõk. Reaktorstatika: sokszorozási tényezõ és annak elemei. A
reaktorbiztonság reaktorfizikai feltételei. Reaktorkinetika, reaktorszabályozás.
Üzemanyagkiégés:  üzemanyagösszetétel változása, mérgezettség, kiégési szint
meghatározása. Az atomreaktorok hõtechnikája: teljesítménysûrûség-eloszlás, a
hõmérséklet axiális és radiális eloszlása, hõtechnikai korlátok. Atomreaktorok felépítése.
A mûszaki sugárvédelem alapjai.

Reaktorszabályozás és mûszerezés
Kreditpont: 3
Tárgyfelelõs: Dr. Petz Ernõ
Rövid tematika: A reaktor irányítástechnikai tulajdonságai. A reaktor mért paraméterei.
Neutron mérõláncok. Technológiai paraméterek mérõláncai. Szabályozórudak,
beavatkozók, helyzetjelzõk. Operátort segítõ számítógépes információs rendszerek.
Reaktorszabályozás. Biztonságvédelmi rendszerek. Biztonságvédelmi rendszer
megbízhatósági analízise.

Nukleáris biztonság
Kreditpont: 3
Tárgyfelelõs: Dr. Lévai Ferenc
Rövid tematika: A biztonság fogalma, alapkérdései és kezelés módja. Kritikussági
biztonság. A reaktorbiztonság fizikai alapjai. A biztonsági méretezés alapelvei.
Reaktivitás üzemzavarok. Megbízhatósági elméleti alapok. Determinisztikus
valószínûségi biztonsági elemzés. Kockázati tanulmányok eredményei. Biztonságvédelmi
rendszerek. Elhárító rendszerek áttekintése. A biztonsági jelentés. Békés - katonai
alkalmazás. Az atomsorompó egyezmény és szerepe.

Atomreaktorok üzemtana I.
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Dr. Csom Gyula
Rövid tematika: A teljesítménysûrûség eloszlása az aktív zónában, egyenlõtlenségi
tényezõk és hõmérsékleti korlátok. Moderáltság, reaktivitástényezõk, a nukleáris
biztonság reaktorfizikai alapjai. Reaktivitás-szabályozás és kompenzálás. Xenon-
mérgezettség és annak üzemviteli vonatkozásai. Xenonlengés és annak üzemviteli
vonatkozásai. Az atomreaktorok önszabályozóképessége. Az üzemanyag-összetétel
változása a kiégési ciklus alatt. Ciklusvégi problémák, ciklusnyújtás. Fûtõelem
meghibásodási lehetõségek és azok üzemviteli következményei. Reaktortartály
technológiai és üzemviteli kérdései, tartályellenõrzés. Atomreaktorok
manõverezõképessége, a változó teljesítményû üzem feltételei és lehetõségei. Az
energetikai reaktorok élettartamnyújtása. Az atomreaktor mint sugárforrás. A primerköri
hûtõvíz felaktiválódása, a primerköri berendezések radioaktív elszennyezõdése, ennek
üzemviteli következményei. Fizikai inditás. Fûtõelemátrakás. Friss és kiégett fûtõelemek
ellenõrzése és átmeneti tárolása. Üzemközbeni reaktorellenõrzés, zajdiagnosztika. Az
atomreaktorok karbantartásának speciális kérdései. Az atomreaktorok üzemzavari és
baleseti szituációi. Gyakorlatok primerköri szoftverszimulátoron (4÷6 gyakorlat).

Atomenergia rendszerek
Kreditpont: 3
Tárgyfelelõs: Dr. Csom Gyula
Rövid tematika: Urán- és tóriumkészletek. Uráncérc bányászat és feldolgozás, ércdúsítás.
Uránkonverzió. Urándúsítás, dúsítási technológiák. Urán és MOX alapú fútõelemgyártás,
fútõelemjellemzõk. Atomreaktorok, atomreaktor-típusok, atomreaktorok fizikai,
hõtechnikai, mûszaki jellemzõi. Atomerõmûvek, atomerõmû-típusok, atomerõmû-
rendszerek. Kiégett fûtõelemek átmeneti és végleges tárolása, tárolási módok. Kiégett
fûtõelemek újra-feldolgozása (reprocesszálása) és a hasznos anyagok recirkulációja.
Radioaktív hulladékok csoportosítása, feldolgozása, tárolása és végleges elhelyezése. Az
atomenergia-rendszer elemeinek környezeti hatása. Hazai és nemzetközi szabályozás és
ellenõrzés (safeguards). Az atomenergia-hasznosítás gazdasági kérdései.
Mûszaki rendszerek diagnosztikája
Kreditpont: 3
Tárgyfelelõs: Dr. Pór Gábor
Rövid tematika: Bevezetés a diagnosztikai módszerekbe: mért paraméterek rendszeres
ellenõrzésén alapuló diagnosztikai módszerek; fluktuáció diagnosztikai alapok
(spektrumok, autoregressziós eljárások); trendek és trendfigyelés módszerei; szakértõi
rendszerek, ideghálózatok, mesterséges intelligencia módszerek alapjai. Automatizált
diagnosztikai rendszerek: reaktor zajdiagnosztikai rendszer (neutronzaj alapú
diagnosztikai rendszer); anyaghibák keletkezését és terjedését ellenõrzõ rendszer nyomás
alatt mûködõ berendezésekben; kallódó alkatrészeket (elszabadult alkatrészeket - loose
parts) detektáló és lokalizáló rendszer; vibráció diagnosztikai rendszer; szivárgás
detektáló rendszer; maradék-élettartam meghatározására szolgáló rendszer;
rendszerparamétereket meghatározó diagnosztikai rendszer (eljárások); távmegfigyelés-
rendszerek; anyagtulajdonságok megváltozását mérõ és regisztráló rendszer.
 

Atomerõmûvek üzemtana
Kreditpont: 6
Tárgyfelelõs: Dr. Csom Gyula
Rövid tematika: A tantárgy elsõ 2/3-a az "Atomreaktorok üzemtana" c. tantárggyal
azonos.
A második 1/3-ának tematikája: Az atomerõmû helye a villamosenergia-rendszerben, a
gazdaságos tehereloszlás következménye az atomerõmû üzemére. A gõzfejlesztõ
üzemviteli sajátosságai. A telitettgõz-turbina üzemviteli sajátosságai. Az atomerõmû-
blokk normál üzemi szituációi (indítás, leállítás, teljesítményváltoztatás, állandosult
üzem). Atomerõmûvi üzemzavarok és balesetek. Gazdaságossági számítások. Az
atomerõmû üzemeltetési szervezete. Gyakorlatok rész- és atomerõmû
szoftverszimulátoron, valamint a Paksi Atomerõmû tréning szimulátorán.
 

Nukleáris méréstechnika
Kreditpont: 5
Tárgyfelelõs: Dr. Bódizs Dénes
Rövid tematika:
Elõadások: radioaktív sugárzások kölcsönhatása az anyaggal, detektor tipusok,
jelfeldolgozó  és kiértékelõelektronika, *-sugárzás mérése (spektroszkópia), *-sugárzás
mérése (spektroszkópia), *-sugárzás mérése (spektroszkópia), neutron-sugárzás mérése
(spektroszkópia), XRF, Mössbauer-spektroszkópia, magas és alacsony intenzitások
méréstechnikája, abszolut aktivitás mérés, mérési eredmények hibája, alkalmazási példák
a különbözõ méréstechnikákra.
Laboratóriumi gyakorlatok: mérések gáztöltésû detektorokkal, *-spektroszkópia
szcintillációs- és félvezetõdetektorral, *-spektroszkópia félvezetõdetektorral, *-sugárzás
mérése szcintillációs-detektorokkal, XRF, Mössbauer-spektroszkópia, koincidencia
méréstechnika.
 

Radioaktív sugárzások alkalmazása
Kreditpont: 3
Tárgyfelelõs: Dr. Vajda Nóra
Rövid tematika: Radioizotópok, jelzett vegyületek elõállítása. Radioaktív izotópok
alkalmazása a kémiai mechanizmusok vizsgálatában. Radioaktív izotópok alkalmazása a
biokémiában (RIA). Radioaktív izotópok és sugárzások orvosi alkalmazása
(diagnosztika, terápia). Képalkotási módszerek. Nyitott és zárt sugárforrások ipari
alkalmazása. Geológiai alkalmazások. Hidrológiai alkalmazások. Mezõgazdasági
alkalmazások.
 

Nukleáris anyagvizsgálat
Kreditpont: 5
Tárgyfelelõs: Dr. Lévai Ferenc
Rövid tematika: Sugárzás és anyag kölcsönhatása, a sugárkép információtartalma.
Transzmissziós módszerek. Pásztázási technikák. Számítógépes tomográfia. Emissziós
módszer. Nukleáris anyagok vizsgálatának alapjai. A safe-guards rendszer
méréstechnikai problémái. Besugárzott üzemanyag méréstechnikája. Gerjesztett
magreakciók hasznosítása anyagvizsgálati célokra. Az ipari anyagvizsgálat gyakorlati
kérdései és fejlesztési tendenciái.
 

Radioanalitika
Kreditpont: 6
Tárgyfelelõs: Dr. Vajda Nóra
Rövid tematika: A természetben elõforduló természtese és mesterséges eredetû radioaktív
izotópok, nukleogenézis, a radiokémiai elemzés lépései (feltárás, kémiai elválasztás,
forrás készítés), a fontosabb radioizotópok elemzése. Nukleáris módszerek az
elemanalitikában (aktivációs analízis, röntgen-fluoreszcenciás analízis). Nukleáris
módszerek a szerkezetvizsgálatban.

Sugárhatáskémia
Kreditpont: 3
Tárgyfelelõs: Dr. Földiák Gábor
Rövid tematika: A sugárzás átmeneti, ill. stabilis befolyása a fizikai tulajdonságokra és a
változások gyakorlati célú hasznosítása (pl. gázok és szilárd anyagok vezetõképességének
módosítása, ill. a félvezetõk minõségjavítása, fény- és villamos energia elõállítása). A víz
és vizes oldatok sugárhatáskémiai reakciói. A fizikai paraméterek és a szennyezés hatása.
Szerves vegyületek sugárzáskémiai bomlása. Sugártechnológiák, mindenekelõtt a
mûanyagiparban (zsugorodó polimerek elõállítása, hõállóságjavítás, felületkezelési
technológiák). Szerkezeti anyagok sugárállósága. Sugárbiológiai technológiák a
mezõgazdaságban, az élelmiszeriparban és a gyógyszer (gyógyászati segédeszköz) -
gyártásban (sterilezés). Sugártechnológiai eszközök (gamma-besugárzók és
elektrongyorsítók), valamint technológiai célú doziméterek. Gyakorlatok gamma-
besugárzóval és elektrongyorsítóval az MTA Izotópkutató Intézetben.

Sugárvédelem II.
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Dr. Zagyvai Péter
Rövid tematika: Dózisfogalmak és egységek. Az ionizáló sugárzások károsító hatásai az
élõ szervezetre. Hazai és nemzetközi sugárvédelmi szervezetek és hatóságok
tevékenysége. A hatályos sugárvédelmi szabályzás rendszere. Radioaktív anyagok
elõfordulása és  terjedése a környezetben. Az inkorporáció mechanizmusa. Külsõ és belsõ
sugárterhelés. Egyéni és kollektív dózisok a sugárveszélyes munkahelyeken. A lakosság
természetes- és mesterséges eredetû sugárterhelése. Védekezés külsõ sugárzás és
radioaktív szennyezõdés ellen. Védelmi falak méretezése. Dekontaminálási technikák.
Külsõ sugárterhelés személyi és helyi dozimetriája. A belsõ sugárterhelés mérése. A
környezeti sugárterhelés mérése. Levegõ, víz, talaj és biológiai anyagok radioaktív
szennyezettségének  mérése. A sugárvédelmi mûszerekkel szembeni minõségbiztosítási
követelmények.

Radioaktív hulladékok
Kreditpont: 4
Tárgyfelelõs: Dr. Zagyvai Péter
Rövid tematika: A radioaktív hulladékokkal kapcsolatos sugárvédelmi alapfogalmak. A
hulladékok csoportjai. A hulladékok minõsítése. Hatósági rendelkezések. A hulladékok
keletkezésének forrásai, kikerülésük a környezetbe. Környezeti hatásaik. A hulladékokkal
kapcsolatos nukleáris környezetellenõrzési módszerek. Nukleáris és radioaktív anyagok
tárolása és szállítása. Tárolók létesítése és mûködtetése. A nukleáris és radioaktív
hulladékok fizikai, kémiai és nukleáris kezelésének technológiái. A hulladékkezeléssel
kapcsolatos sugárvédelmi intézkedések. A természeti analógok szerepe a hulladéktárolás
tervezésében. Ellenõrzõ és analitikai mérések. Mintavételezési eljárások. A
mérõrendszerek sajátosságai, érzékenységük. Minõségbiztosítás a nukleáris hulladékok
kezelésével, tárolásával és minõsítésével kapcsolatban.
 

Erõmûvek környezeti hatása
Kreditpont: 3
Tárgyfelelõs: Dr. Zagyvai Péter
Rövid tematika: A környezetvédelem feladata, alapfogalmai, fõbb területei, módszerei.
Az energetika hatása a levegõkörnyezetre. Légszennyezõ anyagok keletkezési
folyamatai: természetes és emberi tevékenységbõl származó kibocsátások,
szennyezõanyagok keletkezése a tüzelésekben (kén- és nitrogénoxidok, pernye, stb.), a
kibocsátások csökkentésének módszerei. A szennyezõ anyagok légköri terjedése: a
terjedést és hígulást befolyásoló meteorológiai tényezõk (szélmezõ, légkör stabilitása,
csapadék), a járulékos kéménymagasság fogalma és számítási módszerei, a terjedés
alapmodellje és kiegészítései (tükrözõdés, ülepedés, kimosódás, átalakulás). A
levegõszennyezés értékelési módszerei: tartamdiagramok, hatásbecslés,
kéményméretezés, gazdasági értékelés. A környezeti kockázatok csoportosítása,
megítélésük objektív és szubjektív tényezõi.

Szennyezõdésterjedés a környezetben
Kreditpont: 3
Tárgyfelelõs: Dr. Zagyvai Péter
Rövid tematika: Gázok és aeroszólok légkörben való mozgását leíró modellek típusai. A
terjedést befolyásoló meteorológiai tényezõk. A modellek alkalmazásai, ellenõrzõ
mérések tervezése és kivitelezése, a modellek validálása. A radioaktív légszennyezések
sajátosságai. A radioaktív légszennyezés mérése. Inaktív és radioaktív szennyezések
terjedése álló és mozgó felszíni vizekben, talajvízben és talajban. A talajvíz és felszíni
vizek áramlásával kapcsolatos hidrológiai alapfogalmak. A terjedés modelljének
validálására alkalmazott mérési és számítási eljárások. Radioaktív szennyezések bejutása
az élõ szervezetbe. A beépülés és kiürülés metabolikus modelljei. Atomerõmûvek
normális üzemi- és baleseti kibocsátásai. A terjedési modellek szerepe a balesetelhárítás
tervezésében és gyakorlásában. Környezeti monitorozó rendszerek, távmérõ hálózatok.
 

Modern nukleáris módszerek
Kreditpont: 3
Tárgyfelelõs: Dr. Sükösd Csaba
Rövid tematika: Sugárforrások (gyorsítók, reaktorok). Állandó és impulzusüzem. A
rendelkezésre álló nyalábok jellemzése. Különleges sugárnyalábok (szinkrotron sugárzás,
hideg neutronok, spallációs neutronforrás). Modern detektálási technikák, különleges
detektorok. Új irányok és módszerek a nukleáris elektronikában. (sok paraméteres
eseményrög-zítés, on-line elõfeldolgozás). Az adatfeldolgozás speciális kérdései.
Eseményvisszaállítás, hipotézisvizsgálat, dekonvolúció. Az atomreaktorok aktuális
kérdései. Különleges reaktortípusok. Nukleáris balesetek. Hulladéktárolás és elhelyezés.
A nukleáris környezetvédelem aktuális kérdései. Terjedési modellek, környezeti
monitorozás. Zajok, mint információhordozók. Zajdiagnosztika. (Audio, termikus,
neutronzaj). Nukleáris képalkotás (radiográfia, transzmissziós és emissziós tomográfia).
 

Nukleáris technika speciális labor I.
Kreditpont: 6
Tárgyfelelõs: Dr. Zsolnay Éva
Rövid tematika: A félév során az alábbi választékból kerül 12 db mérés a programba, a
hallgatók által választott nukleáris technika almodul tematikájának megfelelõen.
1. Neutronfluxuseloszlások mérése (makro- és mikroeloszlások, azimutális, radiális és
axiális irányú  eloszlások)
2. Spektrális paraméterek mérése a reaktorzónában
3. Termikus neutronfluxus mérése aktivációs módszerrel
4. Neutronabszorbensek reaktivitás-értékességének mérése
5. Üregeffektus mérése
6. Termikusneutronok diffúziós hosszának mérése
7. Késõneutron paraméterek mérése, uránkoncentráció meghatározása
8. Mérések szubkritikus rendszeren, kritikussági kísérlet a reaktoron
9. Termikus neutronfluxus mérése repülési idõ módszerrel

10. Neutrondózis meghatározása néhány csoportos neutronspektrum mérés alapján
11. Neutronaktivációs analízis
12. Nukleáris detektorok paramétereinek vizsgálata
13. Külöbözõ anyagok neutron- és *- védelmi tulajdonságainak vizsgálata
14. Szabályzórúd kalibrálása szubkritikus rendszeren
15. Feymann-* mérés
16. 235U/238U arányának meghatározása az urán hasadási termékeinek elemzése alapján
17-20. Mérések reaktorszimulátoron (Reaktivitástényezõk vizsgálata, reaktormegfutás
tanulmányozása, egyéb, primer-és szekunderköri jelenségek vizsgálata)
21. Prompt * aktivációs analízis hideg neutronokkal (MTA Izotóp Int.)
22. Jelalak diszkrimináció (PSD) vizsgálata (ELTE TTK Atomfizika Tanszék)
23. Mössbauer effektus mérése (ELTE TTK Atomfizika Tanszék)
24. Látogatás speciális nukleáris berendezésekkel rendelkezõlétesítménybe, intézetbe
(MTA ATOMKI, Debrecen, Országos Onkológiai Intézet, stb)

Nukleáris technikai speciális labor II.
Kreditpont: 10
Tárgyfelelõs: Dr. Zsolnay Éva
Rövid tematika: A félév során a "Nukleáris technika speciális labor I." tárgynál megadott
választékból kerül 12 db mérés a programba, a hallgatók által választott nukleáris
technika almodul tematikájának megfelelõen.

Nukleáris technika szeminárium I-IV.
Kreditpont: 4x2
Tárgyfelelõs: Dr. Sükösd Csaba
Rövid tematika: A négy féléves szeminárium során a hallgatók félévenként 1-2  önállóan
feldolgozandó és bemutatandó témát kapnak. A témák nehézségi foka a négy félév során
fokozódik. Az elsõ két félévben inkább az elõadókészség fejlesztésén van a hangsúly,
míg a második két félévben inkább a szakmai tartalmon - a diplomatémához kapcsolódó,
de azzal nem teljesen azonos témakörökben. A négy félév során a hallgatóknak
különbözõ hallgatóságok és különbözõ elõadási szituációkra kell felkészülniük:
tábla/írásvetítõ, kis/nagy elõadóterem.