Az
ANYAGTUDOMÁNYI MODUL 
tárgyai

Modulfelelős:   Dr. Gyulai József  akadémikus, egyetemi tanár   
        Dr. Deák Péter egyetemi tanárKristályos és amorf anyagok I.
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Vannay László
Rövid tematika: Kristályok technikai alkalmazása. Kristálynövesztési módszerek. A 
kristályok minősítése és megmunkálása. A kristálynövekedés elmélete. Kristályok 
szimmetriái. Gyakorlatban lényeges kristályok szerkezete, tulajdonságai.

Kristályos és amorf anyagok II.
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: Kristályhibák; hatásuk a fizikai tulajdonságokra; felhasználásuk a 
tulajdonságok tudatos megváltoztatására. Amorf anyagok előállítása, és szerkezetük 
jellemzése. Az amorf anyagok vizsgálati módszerei és legfontosabb tulajdonságai. 
Stabilitási kérdések. A szerkezet modellezése. Fémüvegek és amorf félvezetők.

Vizsgálati módszerek az anyagtudományban I.
Kreditpont: 11
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: Az anyagok szerkezeti, összetételi és elektronszerkezeti vizsgálatában 
használatos mérési módszerek elvének és megvalósításának, a mérési eredmények 
kiértékelésének, interpretációjának és alkalmazásának ismertetése heti 3 óra előadás és 
6 óra laborgyakorlat segítségével.

Vizsgálati módszerek az anyagtudományban II.
Kreditpont: 11
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: Az anyagok szerkezeti, összetételi és elektronszerkezeti vizsgálatában 
használatos mérési módszerek elvének és megvalósításának, a mérési eredmények 
kiértékelésének, interpretációjának és alkalmazásának ismertetése heti 3 óra előadás és 
6 óra laborgyakorlat segítségével.

Fémfizika
Kreditpont: 4
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: Fémek szerkezete, periódusos rendszer; elektronállapotok fémekben, 
az elektronenergiák meghatározási módszerei; a fémes kötés elmélete, fémek 
kohéziója; állapotsűrűség, Fermi-felület, a Fermi-felület mérésének módszerei; 
dielektromos állandó számítása, fonon spektrumok Kohn anomáliái, Friedel-
oszcillációk; fémek optikai tulajdonságai; fémek termikus és transzport tulajdonságai 
(elektromos ellenállás, fajhő, stb.); fémek mágneses tulajdonságai (Pauli-
paramágnesség, a vascsoport itineráns mágnessége, Stoner-modell, ritka földfémek 
mágnessége); szupravezetés.


Fizika metallurgia
Kreditpont: 4
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: A fémek és ötvözetek feldolgozásának és használatának elméleti 
alapjai. A fémek és ötvözetek szerkezetének, termodinamikai egyensúlyának és attól 
eltérő állapotainak vizsgálata. A fémekben és ötvözetekben energia (alakítás és hő) 
hatására lezajló folyamatok tanulmányozása.


Károsodás analízis
Kreditpont: 2 
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: Az ipari alkalmazásokban a kúszás, mechanikai- illetve hőfáradás, és 
az ezekhez kapcsolódó további folyamatok által okozott problémák megismertetése. A 
várható élettartam meghatározása és az alkalmazható regeneráló módszerek 
ismertetése. Fémes anyagok károsodási folyamatai, szerkezeti és tulajdonságbeli 
következményei. Erőművekben, nyomástartó edényekben, kazánokban, vegyipari 
berendezésekben alkalmazott ötvözetek felhasználási kérdései, az üzemviteli feltételek 
hatása a károsodási folyamatokra.


A színterelés fizikai alapjai
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: A porkohászat és kerámiai eljárások során kialakuló kívánatos 
szövetszerkezetek fizikai alapjainak ismertetése. Tartalom: porok szerkezete, 
hidegalakítása; nyomásmentes szilárd fázisú és folyadék fázisú színterelés. Emelt 
nyomású folyadék fázisú színterelés és izosztatikus meleg préselés; szemcse- és 
pórusdurvulás színterelés során; színterelt testek alakítása.


Félvezetők fizikája
Kreditpont: 4
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: Sávszerkezet és transzport tulajdonságok elmélete és kísérleti 
vizsgálata. Szennyezők és hibahelyek elméleti és kísérleti vizsgálata félvezetőkben. A 
p-n átmenet és tértöltési tartomány. A félvezető eszközök fizikai alapjai 
(tranzisztorhatás, Schottky-diódák alkalmazásai, bipoláris és MOS tranzisztorok). Új 
félvezető jelenségek (nagyterű instabilitások, meta- és bistabilitás, kvantum-Hall 
jelenség, mezoszkopikus jelenségek, rezonáns tunnel jelenség, kvantum szálak és 
kvantum pontok fizikai tulajdonságai). Új félvezető eszközök (CCD eszközök, aktív 
mikrohullámú eszközök, LED, félvezető lézer, elektrolumineszcens panel, napelem, 
detektorok, kétdimenziós elektrongázt hasznosító eszközök).


Félvezető technológia
Kreditpont: 4
Tárgyfelelős: Dr. Mizsei János
Rövid tematika: A tárgy célja a legfontosabb félvezető technológiai eljárások 
bemutatása, valamint ezek alkalmazásának ismertetése a mikroelektronikában és az 
anyagalakítási folyamatokban részben előadás, részben laboratóriumi gyakorlatok 
keretében.
Félvezető technológiai műveletek: egykristályszelet-előállítás; szigetelő-, védő- és 
passziváló rétegek növesztése; adalékolás; litográfia; egy- és többréteg_ fémezés; 
szerelés, tokozás. Az integrált áramkörök előállításánál felhasznált bázistechnológiák. 
Az anyagszerkezet- és összetétel hatása az elektromos paraméterekre (beleértve a 
hibaparamétereket is). Alkalmazási példák a fémipar, a vegyipar, a környezetvédelem, 
stb. területén.

Hibakomplexek kvantummechanikai modellezése
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: A félvezetőkben és dielektrikumokban található ponthibakomplexek 
azonosítása csak mért és számított tulajdonságaik összehasonlításával lehetséges. A 
tárgy célja a hibakomplexek tulajdonágainak kvantummechanikai kiszámítására 
alkalmazható számítógépes közelítő módszerek ismertetése. A hibát tartalmazó 
szilárdtest modellezése: beágyazási és szupercella modellek. A modell Schrödinger 
egyenletének megoldására alkalmazható közelítések: lokális sűrűségfunkcionál 
módszer síkhullám és lokalizált bázison, ab initio és félempirikus Hartree-Fock 
módszerek. Alkalmazások: szennyezőkomplexek elemi és III-V félvezetőkben valamint 
félvezető oxidokon, illetve felületeken.

Szilárd dielektrikumok fizikája
Kreditpont: 3
Tárgyfelelős: Dr. Tóth András
Rövid tematika: Alapjelenségek dielektrikumban, a dielektrikumok osztályozása; a 
polarizáció makroszkópikus leírása és mechanizmusai; polarizáció nem 
centrálszimmetrikus anyagokban (piezo-, piro-, ferroelektromosság); elektromos 
vezetés és dielektromos veszteség; a dielektromos állandó (permittivitás) diszperziója; 
nemlineáris jelenségek dielektrikumokban; fázisátalakulások dielektrikumokban; 
dielektromos eszközök.

Nem hagyományos anyagok I.
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: A gyakorlati alkalmazás szempontjából nagy jelentőségű különleges 
anyagtípusok (kerámiák, kompozit anyagok) viselkedésének, tulajdonságainak és 
alkalmazásainak ismertetése.    
 A kerámiák előállításának technológiája (porgyártás, porformázás, színterelés). A 
folyadékfázisú színterelés mechanizmusai. A szilárdfázisú színterelés mechanizmusai 
Képlékeny kerámiák, a magas hőmérsékleti képlékenység mechanizmusai, 
mérethatások. A forró izzosztatikus préselés mechanizmusai. A törés fajai: rideg törés, 
szívós törés. A repedés nukleációja. A kavitációs üregek nukleációja. Repedés-terjedés. 
Termikus feszültségek, hősokk. 
A kompozitok fogalma és felosztása. Fém- és kerámia mátrixú kompozitok. Szemcsés 
kompozitok előállítása és tulajdonságaik jellemzése. Alkalmazási példák: keményfémek 
és cermetek. Szálas kompozitok. Erősítőszálak és tűkristályok előállítása. A mátrix és 
az erősítőszálak kapcsolódása (határfelülete). Kerámiák szívósságának növelése 
erősítőszálakkal.

Nem-hagyományos anyagok II.
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: A gyakorlati alkalmazás szempontjából nagy jelentőségű különleges 
anyagtípusok (folyadékkristályok, polimerek) viselkedésének, tulajdonságainak és 
alkalmazásainak ismertetése.    
Folyadékkristályok: mezogén és mezomorf viselkedés, fázisok osztályozása, 
fázisátalakulások leírása; hosszú és rövidtávú rend, rendparaméter, szabadenergia; 
külső terek hatása, sztatikus deformációk, határfelületek szerepe; anizotróp 
hidrodinamika, viszkozitásanizotrópia; optika (kettős törés, optikai aktivitás, szelektív 
reflexió), piro-, flexo- és ferroelektromosság; technikai alkalmazások, kijelzők.
Polimerek: A polimer, mint mérnöki, szerkezeti anyag. Kötési energiák a polimer 
láncban. A polimerek felépítése. A polimer gyártási technológiák fizikai (energetikai) 
és műszaki (technológiai) alapjai. A polimerek szerkezete. Amorf és kristályos 
polimerek. Lineáris elágazó és térhálós szerkezet. Halmazállapot, fázisállapot, fizikai 
állapot. A szerkezet összefüggése a feldolgozási technológiákkal. Dinamikus 
mechanikai analízis. A hőre lágyuló polimerek tipikus feldolgozási technológiái. 
Extrúzió, fröccsöntés, kalanderezés, sajtolás, fúvás. A polimer kompozitok felépítése, 
szilárdsága. Tipikus polimer kompozit feldolgozási technológiák.

Biofizika
Kreditpont: 4 
Tárgyfelelős: Dr. Gyulai József
Rövid tematika: A biopolimerek természete. Vizes oldatok. Molekuláris színtű 
kölcsönhatások, másodlagos kötések. A fehérjék szerkezete, stabilitása és flexibilitása. 
A fehérje mint az anyag egy speciális állapota. Nukleinsavak. kipoproteinek, 
glikoproteinek. Fázis átalakulások biopolimerekben. Statisztikus megfontolások. Az 
információ szerepe a biológiai struktúrák szerveződésében, az információ átadás 
molekuláris mechanizmusa. Komplex makromolekuláris rendszerek (kötőszövet, izom, 
membránok, sejtek). Kontraktilis rendszerek, mozgás. Az izomműködés molekuláris 
mechanizmusa, energia átalakítás. Biológiai motorok; a flagellum és a cilia szerkezete, 
szerveződése és mozgása.
Gyakorlat: biopolimerek fázisátalakulásainak vizsgálata adiabatikus, pásztázó 
mikrokaloriméterrel. Makromolekulák alakjának, méretének és kölcsönhatásainak 
vizsgálata hidrodinamikai módszerekkel. A spektroszkópia biológiai alkalmazásai 
(U.V., I.P., C.D., fluoreszcencia).

Szerves és biológiai anyagtudomány
Kreditpont: 4
Tárgyfelelős: Dr. Gyulai József
Rövid tematika: A röntgendiffrakciós krisztallográfiai módszer alapjai és elmélete. 
Kísérleti módszerek: szerves molekulák kristálynövesztése és preparálása filmes 
módszerek és diffraktometria. Krisztallográfiai számítástechnika alap- és fejlettebb 
módszerek adatredukciótól a teljes szerkezetmeghatározásig. Molekula modellezés, 
adatbank használata. Eredmények elemzése: intra/intermolekuláris geometria adatbank 
analízis, modellezés a szerkezeti modellek megbízhatósága.

Fejezetek a biofizikából
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr.Zawadowski Alfréd
Rövid tematika: Az élet keletkezése. Az élő anyag természete. Energia-átalakítás az 
élővilágban. Az elektromosság szerepe. Fotoszintézis. Ion pumpák.

Bevezetés az orvosi méréstechnikába
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Gyulai József
Rövid tematika: Biofizikai jelek mérése: Bioelektromos jelenségek mérései. EKG és 
EEG mérések. Véráramlás mérés a nagyerekben. Véráramlás mérés a szervekben és 
szövetekben. A Fick-elv és alkalmazásai. Vérnyomásmérések. Respirációs rendszer 
térfogat és áramlás mérései. A látó és hallórendszer vizsgálatai.
Orvosi képalkotó eljárások
Ultrahangos képalkotás. Reflexión alapuló képalkotás. A felbontást meghatározó 
tényezők vizsgálata. A radiológiai képalkotás fizikai alapjai. A képmegjelenítés és 
rögzítés módszerei. A nukleáris medicina módszerei. Scanned detektorok, Gamma 
kamerák, Ager kamera. A felbontást meghatározó tényezők vizsgálata. Metszeti képek 
előállítása (CT). A képrekonstrukció alapjai, iterációs eljárások, 2D-Fourier 
transzformáció, backprojection elv. Az agy és a szívműködés vizsgálata az elektromos 
terek testfelszíni térképezése alapján.

Fényemisszió, fényforrások, fénykeltő eszközök
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: A fényforrásokban lejátszódó folyamatok komplex fizikai, 
fizikokémiai megközelítése (elméleti és gyakorlati aspektus). Fényforrások általános 
ismertetése, fényforrásokban lejátszódó folyamatok  fényemisszió jelensége, 
fényemittáló anyagok, fényforrásokban használatos anyagok, fénytani, színtani 
alapfogalmak, fény és színmérés, vákuumfizikai folyamatok fényforrásokban, felületi 
jelenségek fényforrásokban, korszerű fényforrások.

A felületfizika alapjai
Kreditpont: 4
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: A tárgy bevezetőként szolgál a vékonyréteg és felületfizikai 
tárgycsoport részére, biztosítja az azokhoz szükséges, a tömbi szilárdtestfizikán 
túlmutató alapismereteket. Részletes tárgyalásra kerül a felületek szerkezetének, 
rácsrezgéseinek és elektronszerkezetének leírása. A tárgy foglalkozik a felületi 
töltésrétegekkel és a kilépési munkával, félvezető/félvezető, félvezető/fém és 
félvezető/szigetelő határfelületekkel, illetve adhézióval különböző határfelületeken, 
valamint abszorpciós jelenségek és felületi reakciók fizikai leírásával.

Kísérleti vékonyréteg és felületfizika
Kreditpont: 4
Tárgyfelelős: Dr. Gyulai József
Rövid tematika: A tárgy a vékonyrétegek szerkezetével, elektronszerkezetével, 
transzport, mágneses, optikai és mechanikai tulajdonságaival foglalkozik. A vizsgált 
rendszerek:
- vékonyrétegek gőzfázisú, szilárdfázisú kialakulása (rétegről rétegre növekedés), 
szigetes növekedés, Stranski-Krastanov növekedés
- nem összefüggő, szigetes rétegek
- atomi dimenziójú rétegek
- molekulasugaras epitaxia (többszörös rétegek)
- vékonyréteg-metallurgia (fázisok, diffúzió)
- mesterséges rendszerek és tulajdonságaik (félvezető szuperrácsok, fém  
szuperrácsok, amorf szuperrácsok, kvantum huzalok, kvantum pontok, kvantum  
klaszterek, metastabil rendszerek)

Vékonyréteg technológiák
Kreditpont: 7
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: Réteg fogalma és mechanikai (adhézió, belső feszültség, rugalmassági 
együttható, szakítószilárdság, mikrokeménység stb.), elektromos (átütési szilárdság, 
fajlagos ellenállás, dielektromos állandó stb.), optikai (törésmutató stb.), és 
sztöchiometriai, valamint morfológiai tulajdonságai. Rétegek felosztása 
(vékony/vastag/multi-réteg, szigetelő/félvezető/fém-réteg, 
amorf/polikristályos/epitaxiális-réteg) és leggyakoribb alkalmazásai 
Vékonyrétegelőállítási módszerek: szubsztráttal kölcsönható módszerek (termikus és 
anódos oxidáció, szilicidek kialakítása stb.), szubsztráttól független kémiai (CVD, 
LPCVD, PECVD, epitaxia) és fizikai (ellenállásfűtésű és elektronsugaras vákuum 
párologtatás, porlasztás, molekulasugaras epitaxia) gőzfázisú leválasztások, 
folyadékfázisú leválasztás (spray, centrifuga), valamint felületkezelések 
(rétegtömörítés, lézeres átkristályosítás, ion-mixing stb.). Rétegminősítő módszerek: 
vastagságmérés (leválasztás közben rezgőkvarccal, fényáteresztő rétegek esetén 
interferometrikusan, illetve ellipszometriával, elektromosan vezető rétegekben 
örvényáramméréssel, valamint lépcsőmérés talysteppel, talysurffal, interferencia 
mikroszkóppal, illetve ferde és gömbcsiszolaton előhívott rétgehatár mérés), 
rétegellenállás-mérés (4 tűs mérés, terjedési ellenállásmérés), vezetési típus mérés 
(melegtűs mérés), mechanikai paraméterek mérése (tapadás, belső feszültség stb.).

Részecske-szilárdtest kölcsönhatások I.
Kreditpont: 3
Tárgyfelelős: Dr. László János
Rövid tematika: Alagút-mikroszkópia, atomerő mikroszkópia, alkalmazások. 
Atomszórás. Adszorpció, deszorpció, alkalmazások. Elektron- és atomfékeződés 
szilárdtestekben.

Részecske-szilárdtest kölcsönhatások II.
Kreditpont: 4
Tárgyfelelős: Dr. László János
Rövid tematika: Transzportelmélet. Ionporlasztás és alkalmazásai. Ionimplantáció, 
ionos technológiák. Monte-Carlo és molekuladinamikai szimulációk.

Számítógépes felületfizika I.
Kreditpont: 3
Tárgyfelelős: Dr. László János
Rövid tematika: A tárgy célja a felületfizikával kapcsolatos szimulációs módszerekben 
való jártasság megszerzése, majd a módszerek önálló használata, problémamegoldás. 
Tárgyalásra kerül a kéttest-kölcsönhatás modell, klasszikus dinamikai modell, 
kölcsönhatási potenciálok, rugalmatlan energiaveszteségek, hőmozgás és különleges 
energiák.

Számítógépes felületfizika II.
Kreditpont: 3
Tárgyfelelős: Dr. László János
Rövid tematika: Az I. félévben tanultak gyakorlatban való alkalmazásának lehetőségei 
a modell alkotásban. Szimulált trajektóriák, behatolási mélység, visszaszórás, porlasztás 
és sugárzási károsodás vizsgálatok a mért eredményekkel való összehasonlításban.

Kémiai termodinamika
Kreditpont: 4
Tárgyfelelős: Dr. Verhás József
Rövid tematika: A tárgy bevezeti a hallgatót a kémiai termodinamika módszereibe és 
megismertet annak alapvető fogalmaival: termodinamikai változók; az energia 
megmaradás elve; az entrópia növekedés elve; affinitás; kémiai potenciál; ideális 
rendszerek; Nernst hőtétele; tökéletes és reális gázok; kondenzált anyagok; 
fázisegyensúlyok; kémiai egyensúlyok; a reakciókinetika alapjai; határfelületi 
egyensúlyok; termodinamikai stabilitás; elegyek; ideális, reguláris és asszociált elegyek; 
elektrolitok; azeotrópok.

Irreverzibilis termodinamika
Kreditpont: 3
Tárgyfelelős: Dr. Verhás József
Rövid tematika: Hőtani alapfogalmak, hőmérséklet, munka és hő viszonya, első 
főtétel: hőerőgépek hatásfoka, második főtétel; entrópia, a kinyerhető munka 
maximuma, energia, szabadenergia, potenciálok; entrópia mérleg; entrópia áram, 
entrópiaprodukció; irreverzibilitás egyensúly feltételei, dinamikai törvények, 
reciprocitási relációk, szimmetriák; termoelektromosság, transzportfolyamatok; 
egyensúlytól távoli rendszerek, gyors folyamatok, dinamikai szabadsági fokok; a 
dielektromos polarizáció termodinamikai elmélete; a termodinamikai reológia alapjai; a 
termodinamika Gyarmati féle hullámközelítése és a sugárzás útján történő hőterjedés 
termodinamikai elmélete; a kiterjesztett termodinamika és a magasabb rendű fluxusok;  
különleges alkalmazások: villamos motorok, kolloid részecskék, elektromosan töltött 
részecskék mechanikai mozgása, a mechanika és az elektrodinamika törvényeinek 
termodinamikai újrafogalmazása, disszipatív szerkezetek, stabilitás, mintaképződés.

Felületek fizikai kémiája I.
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Giber János
Rövid tematika: Reális fém, fémötvözet, félvezető fémoxid, kerámia felületek 
jellemzése, jelenségei, folyamatai; fizikai kémiai szorpciós ill. deszorpciós folyamatok 
különböző fázisok, gázkeverékek esetében; felületi reakciók; heterogén katalízis; e 
folyamatok hatása a kilépési munkára, felületi szerkezetre, felületi vezetôképességre, 
infrareflexiós spektrumra; felületi szegregáció; gyakorlati alkalmazások: 
reprodukálható felületek előállítása, szenzorok, katalízis, biotechnológia; jól 
hegeszthető, forrasztható felületek;  kedvező adhéziós feltételek létrehozása.

Felületek fizikai kémiája II.   
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Giber János
Rövid tematika: Reális fém, fémötvözet, félvezető fémoxid, kerámia felületek 
jellemzése, jelenségei, folyamatai; fizikai kémiai szorpciós ill. deszorpciós folyamatok 
különböző fázisok, gázkeverékek esetében; felületi reakciók; heterogén katalízis; e 
folyamatok hatása a kilépési munkára, felületi szerkezetre, felületi vezetôképességre, 
infrareflexiós spektrumra; felületi szegregáció; gyakorlati alkalmazások: 
reprodukálható felületek előállítása, szenzorok, katalízis, biotechnológia; jól 
hegeszthető, forrasztható felületek;  kedvező adhéziós feltételek létrehozása.

Alkalmazott elektrokémia
Kreditpont: 2 
Tárgyfelelős: Dr. Kálmán Erika
Rövid tematika:
A fémes szerkezeti anyagok kiválasztásának és korrózió elleni védelmének ismertetése. 
Heterogén elektrokémiai rendszerek. Kémiai termodinamika és a korrózió. Korróziós 
reakciók kinetikája. Passzivitás. Az inhibició alapfogalma. Korróziós vizsgálati 
módszerek.

Diffúzió szilárdtestekben
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Vargáné dr. Josepovits Katalin
Rövid tematika: A szilárdtestek, illetve szilárdtest felületek szerkezetének, 
összetételének kialakulásánál fontos szerepet játszó diffúzió fenomenológiai leírásának 
és atomi elméletének ismertetése: Fick-törvények, diffúzió mikrofizikai megközelítése, 
interdiffúzió, felületi és szemcsehatár menti diffúzió, diffúziós profilok, mérési 
módszerek és kísérleti eredmények.

Anyagtechnológiai szimulációk
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Gyulai József
Rövid tematika: Az egyes technológiai lépések leírása, modellezése félvezetőkben, 
fémekben, szerves anyagokban; első elvek teljesítőképessége a technológia 
szimulációkban, numerikus eljárások; lépéssorozatok kapcsolata, kölcsönhatása; 
félvezető technológiai szimulációk, kapcsolatuk a szimuláció egyéb szintjeivel; 
fémtechnológiák szimulációs lehetőségei; molekula mérnökség a szerves és 
gyógyszerkémiában.

Elektronmikroszkópia
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Gyulai József
Rövid tematika: A mikroszkópia, különösen az elektronmikroszkópia szerepe az 
anyagok mikrofolyamatainak és fizikai tulajdonságainak vizsgálatában és 
kialakításában. Mikroszkópiai alapfogalmak. Elektronsugár kölcsönhatásai az 
anyaggal. Elektronmikroszkópok fajtái, felépítésük, működésük és üzemmódjaik. 
Példák az üzemmódok alkalmazásaira a modern anyagtudomány területén: mikro- és 
optoelektronikai technológiai anyagok kialakulás-mechanizmusának vizsgálata, 
minősítésük, hibaszerkezetük és sérüléseik vizsgálata.

Analítikai elektronmikroszkópia
Kreditpont: 2
Tárgyfelelős: Dr. Deák Péter
Rövid tematika: Az analítikai elektronmikroszkópia vékony minták lokális (összetétel-, 
szerkezet, szilárdtest környezet- stb.) vizsgálatát teszi lehetővé. A tárgyalt fő témák 
nem lapolnak át a transzmissziós elektronmikroszópia illetve pásztázó 
elektronmikroszkópia anyagával. Fő fejezetek: rendszám-érzékeny leképezés atomi 
felbontással, röntgen analízis (EDS) elektron energiaveszteségi analízis (EELS) és 
konvergens sugaras elektron diffrakció (CBED). Az egyes módszerek ismertetését az 
elektron-szórások tárgyalása készíti elő és számos modern anyagtudományi példa 
illusztrálja. Az elérhető legfrissebb csúcseredmények és a hazai meglevő készülékek 
lehetőségei mindenütt összehasonlításra kerülnek.